Benutzerdefinierte Suche
 

• Vokabelregister •
• A •
• B •
• C •
• D •
• E •
• F •
• G •
• H •
• Wörterbücher •
• Dialekte •

 

 

Fabrikarbeiter, Fabrikarbeiterin Fabrikler [Fàbrigglà], Fabriklerin [Fàbrigglàrin]
fädeln (einfädeln)

einfädeln [ëifàdln]

Fähnchen

Fahndl [Fàhndl]

Fahnenweihe

Fahnaweih [Fahnàweih]

Fähnlein Fahndl [Fàhndl] (siehe Fähnchen)
fahrig ruschert [ruàschàd]
Fährmann Ferg [Feàg]
Fahrrad Radl [Ràdl]
Fahrradfahrer, Fahrradfahrerin

Radler [Ràdlà], Radlerin [Ràdlàrin], Radlfahrer [Ràdlfa:rà], Radlfahrerin [Ràdlfa:ràrin] (= auch Arschkriecher/in; Schleimer/in) 

Fahrradkorb Radlkörberl [Ràdlkeàwàl]
Fahrradreifen Radlreifen [Ràdlreifm]
Fahrradschlüssel Radlschlüssel [Ràdlschlüssl]
Fahrradständer Radlständer [Ràdlschdendà]
Fahrtreppe

Rolltreppn [Roidrebbm]

fällen umhaun, umschneiden [umschnein]
faltig

faltig [fåiddig], gfaltert [gfåiddàd]

Fass

Fassl [Fàssl]

Fassbier Fasslbier [Fàsslbià]
Fässchen Fassl [Fàssl]
fässerweise fasslweis [fàsslweis]
Fastenzeit

Fasten [Fastn]

Fatzke Laff
fauchen

pfaucha [bfauchà]

faulenzen pelzen [bëijzzn]
Faulpelz fauler Hund [faulà Hund], faule Sau
Fausthandschuh Fäustling [Faisdling]
Federbett Plumeau [Blümo]
Federmäppchen

Federmapperl [Fedàmàbbàl]

fegen

zusammenkehren [zammkeàn], zusammenputzen [zammbuzzn] (1kehren, reinigen 2stänkern)

Feigling

Bollenbruder [Boinbruàdà], Hosenscheißer [Hosn-scheissà], Trenzer [Drenzà]

Feim Heuschober [Heischobà]
Feinbäcker Lebzelter [Lebzëijddà]
feist feist [foàsd], gut beinand [guàd beinand]
Feldstecher (Fernglas) Zuawiziahger [Zuàwiziàgà]
Fensterbrett Fensterbrettl [Fensddàbredl]
Fensterrahmen

Fensterstock [Fensddàschdog]

Ferkel

Ferkel [Fàgge/Fàggl]

ferner weiters [weiddàs]
Fernglas Zuawiziahger [Zuàwiziàgà]
Fernsehapparat

Fernseh [Feànse:]

Fernsehempfänger Fernseh [Feànse:] (siehe Fernsehapparat)
fernsehen Fernseh schaugn [Feànseh schaung]
Fernseher Fernseh [Feànse:] (siehe Fernsehapparat)
Fernsehgerät Fernseh [Feànse:] (siehe Fernsehapparat)
Fernsehschirm Fernseh [Feànse:] (siehe Fernsehapparat)
Fernsehzeitschrift Fernsehzeitung [Feànse:zeidung]
fertigbekommen zusammenbringen [zammbringà]
fertigbringen

zusammenbringen [zammbringà] 

Fertigsoße Packlsoß [Bàgglso:ß]
Fertigsuppe Packlsuppn [Bàgglsubbm]
festfrieren einfrieren [ëijfriàn], anfrieren [ofriàn]
festkleben anpappen [obabbm], festpappen [fesdbabbm]
feststellen

checken [dscheggn], gneißen [gneissn], spannen [schbannà]

Festtag Feiertag [Fàrddà]
Festtagskleidung

Feiertagsgewand [Fàrddàgwand], das hochgute Gewand [s'houchguàde Gwand]

Fett

1Schmalz [Schmåiz] 2Fettn [Fäddn]

Fettbauch

Wampe [Wambbm]

Fettheit

Fettn [Fäddn]

fettleibig

feist [foàsd], gwampert [gwambbàd],  zeckerlfett [zäggàlfädd]

Fettnäpfchen (bei jdm. ins Fettnäpfchen treten)

sich einen Schiefer [Schiefà]/Schi:fling] einziehen [ëijziàng] 

fetzig

fetzert [fäzzàd]

feuchtkalt nasskalt [nåskåid]
Feueranzünder Anzünder [Ozinddà]
feuerrot brinnrot [brinnàroud]
Feuerstein Feuerstein [Feiàschdoà]
Fichte Feichte [Feichdn]
fichten (aus Fichtenholz) feichtern [feichddàn]
ficken (koitieren)

bürsteln [biàschdln], einlochen [ëijlochà], einzipfeln [ëijzibbfen], mausen [mausn], nageln [någln], poppen [pobbm] (neubairisch), schleifen [schleiffà], schnackseln [schnàggsln], stopfen [schdobbfà]*, verräumen [vàràmmà], vögeln [vegln], zusammenpacken [zammbaggà] (*Iss nicht so viel Topfenstrudel, lass dich lieber stopfen, Trudl!)

fidel fidel [fidëij]
fies ausgeschämt [ausgschà:md], geschert [gscheàd]
Fiesling

ausgeschämter [ausgschàmdà] Hund, gescherter Rammel [gscheàdà Ràmme]

Figürchen Figürl [Figiàl]
Filterpapier Filterpapierl [Fuiddàbabbiàl]
Filz Filz [Fuiz]
filzen

filzen [fuizzn]

Filzhut Filzhut [Fuizhuàd]
filzig filzig [fuizig]
Filzlaus Filzlaus [Fuizlaus]
Filzpantoffel Filzpantoffel [Fuizbandoffe]
Finger Griffel [Griffe], Klupperl [Glubbàl]
Fingerabdruck Dapper [Dabbà], Dapperer [Dabbàrà]
fingerbreit fingerbreit [fingàbroàd]
Fingerhut Fingerhut [Fingàhuàd]
Fingerkuppe

Fingerkapperl [Fingàkàbbàl]

Firmament Himmel [Himme]
Firmpate God
Firmpatin Godei, Godin
Fischblase

Fischbladern [Fi:schblådàn], Fischblasen [Fi:schblåsn]

Fischbrötchen Fischsemmel [Fi:schsemme]
Fischkonserve Büchsenfisch [Bixnfi:sch]
Fischstäbchen

Fischstaberl [Fi:schschdàwàl]

flachbrüstig

brettleben [bredle:m]

Flachländer Flachlandtiroler [Flachlandtirolà]
Flachzange Flachzangl [Flachzàngl]
flattern wacheln [wàchen]
Flaum Flaum [Flà:m]
Flausen Krampf [Gramf], Mucken [Muggn]
fleckig gfleckert [gfleggàd]
Flegel Rüpel [Riàbbe]
flegeln

flacken [flagg]

Fleischer Metzger [Mezzgà]
Fleischerei Metzgerei [Mezzgàrei]
Fleischermeister Metzgermeister [Mezzgàmoàsdà]
Fleischkäse

Leberkäse [Läwàkààs] (Leberkässemmel = die Mutter aller Burger)

Fleischlaibchen

Fleischpflanzerl [Fleischbflànzàl], Fleischpflanzl [Fleischbflànzl]

Fleischwurst Lyoner [Leonà]
flicken flicken [fliggà]
Flicken Fleck [Fle:g]
Flickenteppich Fleckerlteppich [Fleggàldebbich]
Fliege Fliege [Fliàng]
fliegen fliegen [fliàng]
Fliegendreck Fliegendreck [Fliàngdre:g]
Fliegenklappe, Fliegenklatsche

Fliegenpatscher [Fliàngbadschà], Fliegenpracker [Fliàngbraggà], Fliegentatscher [Fliàngdadschà]

fliehen abhaun [åbhaun]
Fliese Kachel [Kache]
Flimmerkiste Fernseh [Feànse:] (siehe Fernsehapparat)
flimmern flinseln [flinsln]
Flirt Techtelmechtel [Techddlmechddl]
Flittchen

Flitscherl [Fli:dschàl]

Flitzer (schnelles Auto) Rennsemmel [Rennsemme]
Fluch Fluach [Fluàch]
fluchen fluchen [fluàchà]
Flugzeug

Flieger [Fliàgà]

Flur Fletz [Flez], Gang, Hausgang
flüstern wispern [wischbàn]
Flyer Faltblattl [Fåiddblàdl],
Handzettel [Handzedl]
Folder Faltblattl [Fåiddblàdl],
Handzettel [Handzedl]
fort furt [fuàdd] (weit weg = weit furt)
fortfahren weiter machen [weidà machà]
fortjagen

davon hauen[dàvo: haun], weiterstampern [weidàschdàmbbàn]

fortscheren

sich schleichen [s. schleichà], sich verziehen [s. vàziang], sich zupfen [s. zubbfà]

fortstehlen

sich abseilen [åbseiln], sich drücken [druggà]

fortwährend

in einer Tour [in oànà Duà]

fortwerfen wegwerfen [wegweàffà], wegschmeißen [wegschmeissn]
fortziehen wegziehen[wegziàng]
Frack Gehsthintre [Gäsdhinddre]
fragen

ausfratscheln [ausfrà:dschln], fragen [frång]

Fratz

Bankert [Banggàd], Krawatt [Grawadd]

Fratze Gfrieß [Gfries]
Frau (Ehefrau)

Weib [Wei], Weiberl [Weiwàl]

Frauchen Fraule
Frauenheld Stenz [Schdenzz]
Frauenzimmer

Weiberleut [Weiwàleid]

Fräulein Fräulein [Frailein]
freiheraus freiraus, gradraus [grådraus]
freikaufen freikaufen [freikàffà]
freilich

freilich [freile]

Freisitz Salettl [Saläddl]
Freitag Freitag [Freidà/Freiddåg]
Fremder

Zugereister [Zuàgroàsdà]

fremdgehen aussigrasen [aussegråsn], nebnaus gehen
Fresse

Fotzen [Fozzn], Gfrieß [Gfries], Gosche(n) [Goschn], Lätschen [Lädschn]

Freude Freud [Freid] 
freudig

freudig [freidig]

freuen, sich freuen [frein], sich
Freund Freund [Freind]
Freundchen

Freunderl [Freinddàl]

Freundin Freundin [Freindin], Gspusi [Gschbu:si]
Friedhof Gottesacker [Go:dsaggà]
frieren - ich friere

frieren - mi frierts [friàn]

Frikadelle

Fleischpfanzl [Fleischbfànzàl], Fleischpflanzerl [Fleischbflànzàl],
Fleischpflanzl [Fleischbflànzl]

frischbacken

neubacken [neibachà]

frischgebacken neubacken [neibachà] (siehe frischbacken)
Frischgemüse Frischgemüs [Frischgmiàs]
frisch gestrichen frisch gstrichen [frisch gschdri:chà]
Friseur, Frisör (Herrenfriseur) Bader [Bådà], Baderwaschl [Bådàwàschl]
frisieren kampeln [kàmmbben]
Frittatensuppe Pfannenkuchensuppe [Bfannàkuàchàsubbm]
froh gelaunt gut aufgelegt [guàd aufglegd], gut drauf [guàd drauf]
frohlocken Halleluja singen [singà]
Fronleichnam Prangertag [Brangàdåg]
Fröschchen Froscherl [Froschàl]
Froschlaich Froschlaich [Froschloàch]
Fröschlein Froscherl [Froschàl]
Frostbeule

Frostbollen [Frosdboin]

Fruchtbonbon

Fruchtgutel [Fruchdguàdl]

Früchtchen

Früchterl [Frichdàl]

Früchtebrot Hutzelbrot [Huzzlbro:d], Kletzenbrot [Gläznbro:d]
früh früh [frià]
Frühe

Früh [Frià/Fruà]

früher (einstmals)

früher [friàrà], frühers [friàràs]

früher (eher) ender [endà]
Frühjahr Auswärts [Auswarz], Frühjahr [Friàjåhr/Fruàjåhr]
Frühling Auswärts [Auswarz], Frühjahr [Friàjåhr/Fruàjåhr]
frühmorgens

in aller Früh [ållà Frià/Fruà], in aller Herrgottsfrüah [Heàgodsfrià/...fruà],

Frühstücksbrettchen Brotzeitbrettl [Brozzeidbredl]
Frühstückspause

Brotzeit [Brozzeid]

frühzeitig früh genug [frià gnuà]
fuchsteufelswild fuchsteufelswild [fuxsdeifeswëijd/fuxdeifeswuid]
Fuder Fuder [Fuàdà]
fuffzehn fuchzehn [fuchzeà/fuchzen/fuchzene]
Fuffziger Fuchzger [Fuchzgà]
Fuhrmann

Fiaker [Fiàggà], Fuhrmann [Fuàmo]

fuhrwerken

fuhrwerken [fuàweàggà]

Füllen (Fohlen) Heißerl [Heissàl]
Füllfederhalter Füller [Füllà]
füllig gut beinand(er) [guàd beinand(à)]
Fummel Fetzen [Fezzn]
fünf; zu fünft fünfe [fümfe]; zu fünfter [zu fümfdà]
Fünf (Schulnote)

Fünfer [Fümfà]

Fünfcentstück Fünferl [Fümfàl]
fünfeckig fünfeckert [fümfeggàd]
fünfeinhalb fünfeinhalb [fümfàhåib]
Fünfer (Zahl) Fünfer [Fümfà]
fünferlei fünferlei [fümfàloà]
Fünfeuroschein Fünfer [Fümfà]
fünfmal fünfmal [fümfmåi]
Fünfpfennigstück Fünferl [Fümfàl]
fünfzig fuchzig [fuchzge]
Fünfzigcentstück Fuchzigerl [Fuchzgàl]
Fünfzigeuroschein

Fuchziger [Fuchzgà]

Fünfzigmarkschein Fuchziger [Fuchzgà]
Fünfzigpfennigstück Fuchzigerl [Fuchzgàl]
funkelnagelneu nigelnagelneu [niglnåglnei]
fürchten (sich vor etwas fürchten, Respekt haben)

fürchtn [feàchdn/fiàchdn], scheuchen [scheichà]

füreinander füreinand [fiàranand], füreinander [fiàranandà]
Furunkel

Eiß [Oàss]

Furz Bumserl [Bumsàl], Schoaß [Schoàs]
furzen

scheißeln [scheàsln/schoàsln]

Fuß Fuaß [Fuàs]
Fußball Fußball [Fuàsbåi]
Fußballschuhe Schläuch [Schlaich]
Fußballspielen Fußballspielen [Fuàsbåischbuin]
Fußballspieler Fußballer [Fuàsballà]
Fußboden Boden [Bodn/Bo:n]
Füßchen Füßerl [Fiàssàl]
Fussel Fitzerl [Fizàl], Flinserl [Flinsàl], Wuzerl [Wuzàl]
füßeln fußeln [fuàsln]
Füßlein Füßerl [Fiàssàl]
Fußnagel Zehennagel [Zächànågl/Zähànågl]
futsch fort [fuàdd]
Futter

Futter [Fuàdà] 

futtern einhauen [ëijhaun], spachteln [schbachdln]
füttern füttern [fuàdàn]
Futtertrog Barren [Barrn], Grand
   

Impressum   Partnerseiten